ÅRSMÖTE 19 februari 2022

Klockan 11.00 på Björkhaga restaurang i Mullsjö.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Mötet öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Anmälan av styrelsens val för mötessekreterare
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av räkenskaperna
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av eventuella ersättningar
 13. Val av styrelseordförande på ett år
 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
 15. Val av ordinarie ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val av valberedning jämte suppleanter
 20. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem
 21. Mötets avslutande

Stadgarna finner du på www.shetlandmitt.se

Styrelsen för 2021

Ordförande   Anne Pagmar

Sekreterare   Kristina Blad

Kassör           Madelen Jansson

Ledamöter    Liselotte Sellén Bore

                    Vanja Samuelsson

Ersättare       Eva Lundberg

Linda Midåker

                     Jenny Gunnarsson

                  Marie Claesson                    

Revisor         Elisabeth Gustavsson

                     Pernilla Hägg

Revisor suppl: Anders Blad personlig ersättare för Elisabeth Gustavsson

                     Boel Sandberg personlig ersättare för Pernilla Hägg

Valberedning: Ida Sellén Andersson och Mimmi Lundberg

                                                                                                                                                                                    

Verksamhetsberättelse för Shetland Mitt för året 2021

Föreningens ordförande har varit Anne Pagmar, Mullsjö.

Föreningens vice ordförande har varit Liselotte Sellén Bore, Tidaholm

Föreningens sekreterare har varit Kristina Blad, Nossebro.

Föreningens kassör har varit Madelene Jansson, Uddebo

Ledamot har varit: Vanja Samuelsson, Älgarås

Ersättare har varit: Linda Midåker, Sankt Anna, Jenny Gunnarson, Fornåsa, Marie Claesson, Skärblacka och Eva Lundberg, Tidaholm

Valberedning: Ida Sellén-Andersson Falköping och Mimmi Lundberg, Habo

Föreningens revisorer har varit Elisabeth Gustavsson, Nossebro och Pernilla Hägg med ersättare Boel Sandberg och Anders Blad.

Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten. Årsmötet hölls den 14 februari, antalet närvarande medlemmar var 11 stycken. Höstmöte hölls den 7 november.

Under året har vi haft färgkurs med Emma Alatalo. Visningskurs med Kristina Blad och på höstmötet var Axevalla Ponnytravklubb med representanterna Jörgen Andersson och Erik Nyström och hade en mycket intressant föreläsning.

Som traditionen bjuder åts julbord tillsammans med ett antal medlemmar den 28 november på Hotell och Konferens Björkhaga i Mullsjö.

Vid årets slut hade Shetland Mitt 48 medlemmar.

Till våra medlemmar har under hösten skickats ut medlemsbrev 4 gånger.

Mullsjö 220104

Anne Pagmar                            Liselotte Sellén-Bore                                         Kristina Blad

Madeleine Jansson                  Eva Lundberg                                                      Vanja Samuelsson

Linda Midåker                          Jenny Gunnarsson                                             Marie Claesson