Stadgar

STADGAR

Stadgar antagna 20190310 vid bildande av Shetland Mitt.

§ 1              NAMN och ORGANISATION

Föreningens namn är Shetland Mitt. Föreningen är en rikstäckande ideell förening utgörande en regional förening inom Sveriges Shetlandssällskap, SSS. Organisationsnummer 802523-1187

§ 2              ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja aveln av shetlandsponnyer och dess brukbarhet.

§ 3              VERKSAMHET

  • Att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och hålla i verksamheter som medlemmarna önskar inom föreningens ekonomiska ramar.
  • Att upprätthålla behövliga kontakter med övriga regionala föreningar.
  • Att vara remissinstans till SSS.

§ 4              MEDLEMSKAP

Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till SSS, vilken fastställs av SSS årsmöte.  Sv. Shetlandssällskaps medlemstidning utgår till samtliga fullbetalande medlemmar.  Efter förslag av styrelsen, och beslut av årsmötet, kan person antas som hedersmedlem, vilken befrias från erläggande av årlig medlemsavgift.

§ 5              STYRELSELEDAMÖTER och SUPPLEANTER

Valbara personer till styrelsen skall vara fullbetalande medlem i föreningen. Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga behövliga befattningshavare. Inom styrelsen kan tillsättas arbetsutskott, AU, bestående av ordförande samt minst två ledamöter.

För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst hälften av de ordinarie ledamöterna närvarar. 
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter.
 

§ 6              VALPERIOD

Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs, saxat val, för en tid av två år.

§ 7              REVISORER

Två revisorer jämte personlig suppleant väljs årligen.

§ 8              VALBEREDNING

Valberedning bestående av två ordinarie ledamöter samt minst en suppleant väljs årligen.

§ 9              FÖRENINGENS FIRMA

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10            RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11            ÅRSMÖTE

Styrelsen kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte minst 30 dagar före mötet, vilket hålls senast den siste februari.

§ 12            DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande

 7. Fastställande av dagordning

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper

10.  Föredragning av revisionsberättelsen

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fastställande av eventuella ersättningar

13.  Val av styrelseordförande på ett år

14.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

15.  Val av ordinarie ledamöter

16.  Val av suppleanter

17.  Val av två revisorer jämte personliga suppleanter

18.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19.  Val av valberedning jämte suppleant

20.  Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem

21.  Mötets avslutande

Information från styrelsen och utdelning av utmärkelser

§ 13            RÖSTRÄTT

Röstberättigad till samtliga val utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är medlem som är myndig på årsmötesdagen och som erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast en månad före årsmötesdagen. För att få rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen krävs att medlemsavgift för föregående år erlagts. Hedersmedlem har full rösträtt. Familjemedlem är ej röstberättigad.

Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per närvarande medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet. Val förrättas och beslut fattas genom öppen röstning, där ej sluten begärs, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

§ 14            MOTIONER

Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 15            EXTRA MEDLEMSMÖTE

Kallelse till extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen, revisorerna eller av medlemmarna (om minst 10% av medlemmarna så önskar) då den/de finner det påkallat. För kallelse till extra medlemsmöte gäller samma regler som vid kallelse till årsmöte. I kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall behandlas.

§ 16            STADGEÄNDRING

Fastställande av ändring beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall anges i kallelsen.

§ 17            UTESLUTNING

Medlem kan på förslag av SSS styrelse eller regionalförenings styrelse uteslutas ur föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig olämplig att kvarstå i föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av styrelsens ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 14 dagar. Beslut som fattas därefter går ej att överklaga.

Fråga om eventuellt nytt medlemskap tas upp efter särskild prövning av styrelsen, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet.

§ 18            UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För att besluta om föreningens upplösning måste minst ¾ av föreningens röstberättigade medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant beslut måste, för att äga giltighet, fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med en majoritet av minst ¾ av de avgivna rösterna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till SSS, om föreningen är verksam. I annat fall till den organisation eller sammanslutning som arbetar för ponnyavelns fromma och som vid nämnda årsmöten beslutats.