Aktuellt

Visningskurs 10 juli på stuteri Jäboruder. Fulltecknad men det kommer fler kurser.

Du Mitt medlem som fått din hingst avelsvärderad nu i april 2021 får gärna skicka in foto och info så lägger vi upp detta på sidan. Maila kristina@blad.se.

Årsmötet är gjort och valen gjorda.

Ordförande Anne Pagmar, ledamöter Kristina Blad, Liselotte Sellén Bore, Vanja Samuelson och Madelen Jansson, suppleanter Jenny Gunnarsson, Maire Claesson, Linda Midåker och Eva Lundberg.

ÅRSMÖTE 14 FEBRUARI 2021 KLOCKAN 11.00.

Vi kommer att ha videomöte, google-meet, där de som anmäler sig får en inloggning. Anmälan till kristina.blad@shetlandmitt.se senast 10 februari.

VARMT VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

14 februari 2021 klockan 11.00 på Björkhaga i Mullsjö.

En hemlig gäst är inbjuden att hålla ett litet föredrag.

Kallelse sker här på hemsidan samt i Shetlandsponnytidningen.

Anmälan som är obligatorisk sker till sekreteraren Kristina Blad på e-post: kristina@blad.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande

 7. Fastställande av dagordning

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper

10.  Föredragning av revisionsberättelsen

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fastställande av eventuella ersättningar

13.  Val av styrelseordförande på ett år

14.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

15.  Val av ordinarie ledamöter

16.  Val av suppleanter

17.  Val av två revisorer jämte personliga suppleanter

18.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19.  Val av valberedning jämte suppleant

20.  Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem

21.  Mötets avslutande